En annan sida av Sverige AB (Svb) är ett socialt företag med särskild vinstbegränsning som startade sin verksamhet 2012.

”Vi bedriver Stöd och kompetenscenter riktade till personer som i olika omfattning är i behov av stöd och hjälp att lämna en kriminell livsstil.

Vi arbetar även brett och aktivt med kompetensutveckling och samverkan med olika samhällsaktörer för att möjliggöra nya etablerade synsätt och arbetsformer som bidrar till att fler skall kunna och vilja lämna en kriminell livsstil

Vi finns i Göteborg, Stockholm och Ludvika.”

”Vi är ett socialt företag som verkar för allas rätt till en ny chans i livet, vårt primära mål är att bidra till att fler ska vilja och kunna lämna en kriminell livsstil.”

FRÅN VÅRA KLIENTER

Det som är bra med dom det är att dom hjälper folk som har hamnat fel i livet till att hamna på rätt sidan av lagen sen att dom lyssnar på ungdomarna som ingen annan gör så finns dom där:)

Jörgen

Det är jätte bra att enannansidaavsverige finns för dom som hamnat snett. Så man kan komma in i samhället igen och få känna sig som en del av samhället man lever i.

Robin

Bästa på att arbeta rätt & på ett annorlunda vis som passar individer på ett sätt de kanske aldrig mött tidigare. Respekt!

Madelene

Information och Rådgivning

Information och Rådgivningstjänsten har till syfte att vara en lättillgänglig resurs för alla som i någon form och omfattning berörs av kriminalitet och kan användas på olika sätt beroende på vem du är och vilken slags hjälp du söker. Här kan du få personlig rådgivning och vägledning, information om vårt arbetssätt och våra övriga tjänster samt hur du kan ta del av vår hjälp.

Telefon tider är mellan 09.00 – 16.00 på telefon nummer: 0739 – 44 63 64
efter denna tid lämna namn och telefon nummer så ringer vi upp dig snarast möjligt.

Tjänster och arbetssätt

Information och rådgivningstjänst
EASAS Centerplatser
Kunskap och erfarenhetsutbyte

VERKSAMHETER

EASAS Stockholm är under uppbyggnad mer info kommer inom kort

Stöd & Kompetenscenter

En annan sida av Sveriges centerplatser består utav samarbetsinsatser som planeras tillsammans med dig och en resursperson

 

  • Centerintervju

Syftet med intervjun är att att få en bättre bild av dina individuella och aktuella förutsättningar, situation och behov samt att resurspersonen tillsammans med dig arbetar fram en individuell plan.

 

  • Psykosocial förberedelse

Även om man frivilligt vill ingå i ett samarbete  med en EASAS resursperson så kan de fysiska, psykiska och sociala påfrestningarna av din livsstil vara så pass stora att de utgör ett hinder och stör/påverkar din förmåga att samarbeta efter ditt fulla potential. Om detta är din situation kan du först och främst behöva individuellt anpassade insatser som stabiliserar dig och din sociala situation samt bidrar till att höja din funktionsförmåga. En frivillig samarbetsvilja är heller inte alltid tillräckligt för att veta vilka slags förändringar du behöver göra först och hur du gör dessa förändringar, detta kan vara en situation som uppstår om du har många problem inom olika livsområden. Om detta är din situation kan du först och främst, eller i kombination med annan hjälp, behöva individuellt anpassade insatser som hjälper dig att göra din livssituation mer greppbar genom att du får hjälp att identifiera de personlighetsdrag och livsmönster som går att förändra och som bidrar till din problembild. Detta kan synliggöra på vilket sätt du och andra behöver vara delaktiga för att din nuvarande situation ska bli bättre och samtidigt stärka din förmåga att fullfölja det som motiverar dig till förändring.

 

  • Social vägledning

Många av de viktiga förutsättningar och resurser som kan hjälpa dig att stärka viktiga sociala band, hantera akuta problem och åstadkomma långsiktiga lösningar finns inom samhällets olika myndigheter och kommunala inrättningar. Några av dessa myndigheter kan t.ex.. vara socialtjänsten, sjukvården, arbetsförmedlingen eller skuldrådgivning. Av olika anledningar kan din relation med dessa myndigheter vara ansträngd eller så de kan upplevas som svåråtkomliga samt svåra att kommunicera med. Om detta är din situation kan resurspersonen hjälpa dig att få igång processen att upprätta en dialog med den myndighet eller de myndigheter som är viktiga för att du ska kunna stärka din möjligheter att hantera dina aktuella omständigheter och kunna växa in i en långsiktig och hållbar lösning på din livssituation. Om du är i behov av myndighetsinsatser från mer än ett håll kan resurspersonen om det behövs bidra och eller vara behjälplig till att dessa insatser samordnas.

Oavsett om du är i processen att skapa en myndighetskontakt eller redan ingår i en myndighetsinsats kan resurspersonen assistera dig i kontakten med handläggare och tjänstemän och verka som en brygga mellan er. Resurspersonen kan också ha en vägledande roll om du behöver förbättra  familjerelationer som är viktiga för dig men som av olika anledningar blivit lidande.

 

  • Kriminalitets – och eller drogfokuserad psykosocial rådgivning

En hel del av de svårigheter som hör ihop med dina psykosociala vardagshinder kan vara kopplade till ett visst vanetänkande- och beteenden och ett visst sätt att reagera på eller i vissa situationer.

Resurspersonen hjälper dig att förhålla dig till dessa tankemönster och beteende på ett nytt sätt som bidrar till större ansvarsfullhet och effektivare problemlösning. Rådgivningen sker i strukturerade samtalssessioner och eller i vardagsstödet med dina planerade insatser och är alltid anpassad efter dina förutsättningar. Rådgivningen kan ske i form av att du lär dig:

  • Identifiera och hantera kriminella, antisociala tankemönster.
  • Identifiera och hantera tankar, känslor, begär och handlingar som hör ihop med drogsug och drogsökande beteenden.
  • Ansvarsfull problemlösning.
  • Förebygga och hantera kriser.
  • stresshantering

 

Läs mer…

EASAS Ludvika är under uppbyggnad mer info kommer inom kort.

KONTAKTA OSS

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message