En annan sida av Sveriges

Stöd & Kompetenscenter tjänster

 

Information och Rådgivning

Information och Rådgivningstjänsten har till syfte att vara en lättillgänglig resurs för alla som i någon form och omfattning berörs av kriminalitet och kan användas på olika sätt beroende på vem du är och vilken slags hjälp du söker.

Här kan du få personlig rådgivning och vägledning, information om vårt arbetssätt och våra övriga tjänster samt hur du kan ta del av vår hjälp.

Information och Rådgivning till dig med egen erfarenhet av kriminalitet eller en önskan och strävan att lämna en kriminell livsstil

Hit kan du vända dig om du har frågor och funderingar kring din egna situation och söker information om hur En annan sida av Sverige arbetar, vilka hjälp och stödinsatser vi kan erbjuda och hur du kan ta del av vår verksamhet.

Anonymitet är en självklarhet och du behöver inte berätta något om dig själv om du inte vill.

Det är först om man önskar boka ett personligt möte med oss som vi behöver veta lite mer om dig och din situation.

Detta för att få en bättre bild av hur vi kan hjälpa och stödja dig.

Information och Rådgivning till anhöriga

Hit kan du som är anhörig vända dig och få individuell vägledning av personal med stor erfarenhet av anhörigstöd och kännedom om vilka stödinsatser för anhöriga som finns att söka inom Stockholms stad. För de anhöriga  som önskar individuellt samtalsstöd hos oss under en period finns möjlighet att boka personliga möten för detta.

Kontakta oss för anhörigstöd Stockholm på telefonnummer: 0707156364

eller Mail: yvonne.konstenius@easas.se

Det personliga mötet

I Information och Rådgivningstjänsten ingår det för dig som önskar det, ett eller flera personliga möten. De personliga mötena är informativa, rådgivande och dialogskapande och har för avsikt att förmedla fler alternativ på vad du kan göra åt din situation och hur vi på En annan sida av Sverige kan samarbeta tillsammans med dig kring din situation i en centerplats.

En annan sida av Sveriges centerplatser

En centerplats är ett frivilligt samarbete mellan dig och en resursperson ifrån

En annan sida av Sverige.

Centerplatserna är tillgängliga och riktar sig till dig med egen erfarenhet av kriminalitet eller har en önskan och en strävan att lämna en kriminell livsstil, är folkbokförd i Stockholms stad  och är över 18 år.

En centerplats är ett stödjande, stabiliserande och engagerande sammanhang som är anpassat efter dina individuella och aktuella förutsättningar, situation och behov. Samarbetet mellan dig och resurspersonen kan fokusera på olika saker och se olika ut beroende på hur din situation och dina förutsättningar ser ut och vilken slags hjälp och stöd du är i behov av.

Du är delaktig i din egen planering och samarbetet påbörjas alltid utifrån det perspektiv som du anser mest angeläget och eller där dina behov är störst. En centerplats är inte platsbunden vilket betyder att samarbetet sker i den miljö och på de platser som vi tillsammans med dig väljer. Arbetsgången och omfattningen är individuellt upplagd samt sker i din takt och efter din nuvarande förmåga. En person kan ta del av en centerplats under en period av 3 månader med möjlighet till individuell förlängning. För att ta del av En annan sida av Sveriges centerplats behöver det först alltid ske ett eller flera personliga möten med dig.

En annan sida av Sveriges centerplatser består utav samarbetsinsatser som planeras tillsammans med dig och en resursperson.

Inom ramen av en centerplats ingår följande samarbetsinsatser med resurspersonen:

  • Centerintervju

Syftet med intervjun är att att få en bättre bild av dina individuella och aktuella förutsättningar, situation och behov samt att resurspersonen tillsammans med dig arbetar fram en individuell plan.

  •  Psykosocial förberedelse

Även om man frivilligt vill ingå i ett samarbete med en En annan sida av Sveriges resursperson så kan de fysiska, psykiska och sociala påfrestningarna av din livsstil vara så pass stora att de utgör ett hinder och stör/påverkar din förmåga  att samarbeta efter din fulla potential. Om detta är din situation kan du först och främst behöva individuellt anpassade insatser som stabiliserar dig och din sociala situation samt bidrar till att höja din funktionsförmåga.

En frivillig samarbetsvilja är heller inte alltid tillräckligt för att veta vilka slags förändringar du behöver göra först och hur du gör dessa förändringar, detta kan vara en situation som uppstår om du har många problem inom olika livsområden. Om detta är din situation kan du först och främst, eller i kombination med annan hjälp, behöva individuellt anpassade insatser som hjälper dig att göra din livssituation mer greppbar genom att du får hjälp att identifiera de personlighetsdrag och livsmönster som går att förändra och som bidrar till din problembild.

Detta kan synliggöra på vilket sätt du och andra behöver vara delaktiga för att din nuvarande situation ska bli bättre och samtidigt stärka din förmåga att fullfölja det som motiverar dig till förändring.

  • Social vägledning

Många av de viktiga förutsättningar och resurser som kan hjälpa dig att stärka viktiga sociala band, hantera akuta problem och åstadkomma långsiktiga lösningar finns inom samhällets olika myndigheter och kommunala  inrättningar. Några av dessa myndigheter kan t.ex. vara socialtjänsten, sjukvården, arbetsförmedlingen eller skuldrådgivning.

Av olika anledningar kan din relation med dessa myndigheter vara ansträngd eller så de kan upplevas som svåråtkomliga samt svåra att kommunicera med.

Om detta är din situation kan resurspersonen hjälpa dig att få igång processen att upprätta en dialog med den myndighet eller de myndigheter som är  viktiga  för att du ska kunna stärka din möjligheter att hantera dina aktuella omständigheter och kunna växa in i en långsiktig och hållbar lösning på din livssituation.

Om du är i behov av myndighetsinsatser från mer än  ett håll kan resurspersonen om det behövs bidra och eller vara behjälplig till att dessa insatser samordnas.

Oavsett om du är i processen att skapa en myndighetskontakt eller redan ingår i en myndighetsinsats kan resurspersonen assistera dig i kontakten med handläggare och tjänstemän och verka som en brygga mellan er.

Resurspersonen kan också ha en vägledande roll om du behöver förbättra familjerelationer som är viktiga för dig men som av olika anledningar blivit lidande.

  • Kriminalitets – och eller drogfokuserad psykosocial rådgivning

En hel del av de svårigheter som hör ihop med dina psykosociala vardagshinder kan vara kopplade till ett visst vanetänkande- och beteenden och ett visst sätt att reagera på eller i vissa situationer.

Resurspersonen hjälper dig att förhålla dig till dessa tankemönster och beteende på ett nytt sätt som bidrar till större ansvarsfullhet och effektivare problemlösning Rådgivningen sker i strukturerade samtalssessioner och eller i vardagsstödet med dina planerade insatser och är alltid anpassad efter dina förutsättningar.

Kontakta oss på vår centertelefon Stockholm

Tel : 0760062653.

Telefontider är mellan 09.00 – 16.00.

Efter våra ordinarie öppettider kan du lämna namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig snarast möjligt.